Terugkoppeling eerste informatiebijeenkomst Woolderlanen te Hengelo

Op 22 juni jl. vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het project Woolderlanen in Hengelo in het Twickelcollege. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij een goed beeld gekregen van uw specifieke woonwensen welke wij op dit moment als input meenemen in de verdere ontwikkeling van het plan. Wij willen u hartelijk danken voor uw interesse en bijdrage tot dusver en informeren u middels deze nieuwsbrief graag over de belangrijkste onderwerpen van de avond.

Woonwensen inventarisatie 

Allereerst hebben wij een korte terugkoppeling gegeven op de eerste woonwens inventarisatie van, tot dan toe, totaal 401 belangstellenden. De meeste mensen die interesse in dit project hebben komen uit Hengelo en omgeving. In deze inventarisatie is u gevraagd naar uw huidige woonsituatie, uw voorkeur voor het woningtype, hoe groot u wilt wonen en in welke prijs categorie u op zoek bent. De antwoorden op deze vragen zijn in de presentatie inzichtelijk gemaakt. Een samenvatting van de presentatie vindt u hier.

Toelichting eerste planopzet

Daarna gaf Stedebouwkundige Tijl Hekking van Imoss een toelichting op de eerste planopzet. Hierbij zijn een drietal vaste kenmerken als uitgangspunt meegenomen: de karakteristieke boom, de Sheddaken en de lanenstructuur. De overige velden zijn hierdoor flexibel in te richten. Er werden vragen gesteld over het speelveld, het parkeren, de diepte van de kavels en het aantal te bouwen woningen. De woonvisie geeft ruimte aan maximaal 110 woningen. De verdere uitwerking van het plan zal ingevuld worden op basis van de door u allen aangegeven woonwensen.

Interactieve inspiratiesessie

Tijdens het interactieve programma onderdeel zijn elf aanvullende vragen aan de orde geweest. Wat hier o.a. opviel is dat het merendeel van de aanwezigen de voorkeur heeft voor een eigentijdse/ moderne/ industriële architectuurstijl. Hier kunt u de vragen en de uitkomst van de antwoorden teruglezen.

Proces

De presentatie werd afgesloten met een prognose van de planning. Na de zomervakantie wordt gestart met de uitwerking van de verdere plannen. Dit verwachten wij nog voor het einde van het jaar tijdens een tweede bijeenkomst te kunnen presenteren. De start verkoop van de eerste fase wordt in het tweede of derde kwartaal van 2018 verwacht. Wanneer alles volgens planning verloopt, zal op z’n vroegst eind 2018 gestart kunnen worden met de bouw.

Afsluiting plenaire sessie

Na afloop was er gelegenheid om verder met elkaar na te praten over het plan en uw specifieke woonwensen daarbij nader aan ons toe te lichten. Op basis van uw persoonlijke inbreng wordt nu de volgende stap gezet in de verdere ontwikkeling van het project op deze prachtige plek.

Deel deze pagina: